##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Tuan, T. N., T. H. T. Thuong, và T. T. K. Ly. “Hospitality Food Waste Management: Evidence from Luxury Hotels in Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 76-85, doi:10.31130/ud-jst.2024.075E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##