##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Võ Huyền Dung, và Lê Thị Kiều Trinh. “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản Giai đoạn 2001-2023: Thực trạng Và triển vọng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 45-51, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9064.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##