##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lê Thị Phương Thanh, Đỗ Thị Xuân Hiền, và Võ Viết Tiến. “Nghiên cứu thực trạng căng thẳng, Lo âu của học Sinh lớp 9 một số trường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 60-63, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9117.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##