##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Dieu, N. B. “Nâng Cao sự hứng Thú Và tự học của người học Trong Mô hình lớp học đảo ngược: Từ góc độ học thuyết tự quyết”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 32-37, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9126.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##