##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Mai Kha, H. N., H. K. Nguyen, và N. H. Nhi. “Ẩn dụ Tri nhận về cảm Xúc Trong âm nhạc của Taylor Swift”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 1-6, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9146.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##