##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Mạnh Toàn, và Hoàng Thanh Hiền. “Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ Và sản phẩm gỗ của Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 29-33, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9183.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##