##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Thị Diệu Linh, Hoàng Thanh Hiền, và Vilaykone Thonggsiaksone. “Vai Trò của FDI Trong điều chỉnh tác động của xuất khẩu đến năng suất của Doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 44-48, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8285.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả