##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Thị Diệu Linh, và Phan Thị Quỳnh Như. “Rủi Ro hối đoái Và đầu Tư trực tiếp của nước ngoài – Nghiên cứu tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 40-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8373.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả