##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2015
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Linh Giang. “Hoàn thiện việc vận dụng thủ tục phân tích Trong kiểm toán báo cáo tài chính Doanh nghiệp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 2, số p.h 87, Tháng Hai 2015, tr 96-101, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1332.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##