##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Dec 31, 2013
Download
Cách trích dẫn
Nguyen Linh Giang. “Một số giải pháp hoàn thiện Kế toán Chi Phí Thuế Thu nhận Doanh nghiệp tại các công Ty xây lắp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 12, số p.h 73.2, Tháng Chạp 2013, tr 14-20, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/2643.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##