##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Huynh Duc Vu, Pham Quy Muoi. “Creating New Problems on Proving Inequalities, Finding Maximum and Minimum Values Based on the Critical Properties and Tangent Inequalities of Convex and Concave Functions”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 24-28, doi:10.31130/jst-ud2021-441.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##