##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Mai Hương, Kiều Thị Mai. “Các yếu tố ảnh hưởng đến Thu Hút vốn đầu Tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp ở Hà Nội”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 1-8, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7589.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##