##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Đinh Thị Phượng. “Nhìn lại Vai Trò của triết học Mác- Lênin Trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 66-70, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7756.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##