##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Ngô Anh Tuấn, và Nguyễn Hữu Đặng. “Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng Lúa Jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp Trong Giai đoạn 2017 – 2019”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 45-49, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7781.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##