##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Võ Chí Chính, và Hà Hữu Sơn. “Nghiên cứu thiết kế, Chế tạo Và thử nghiệm hệ thống Cung cấp Gió Khô TKK-3”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 40-43, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7982.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##