##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, và Huỳnh Ngọc Lê Minh. “Quản trị công Ty Và Giá trị cộng hưởng tạo Ra Trong các thương Vụ sáp nhập Và Mua bán (M&Amp;A) tại Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 38-43, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8121.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##