##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Dương Việt Anh, và Nguyễn Thành Đạt. “Nợ công Và đầu tư: Bằng chứng thực nghiệm tại các nước Trên Thế giới”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 32-36, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8911.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả