##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thành Đạt, và Lê Thị Phương Uyên. “Tác động của trách nhiệm Xã hội đến rủi Ro sụp đổ Giá cổ phiếu của Doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 45-50, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8409.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##