##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Lê Minh Đức, Lê Công Tín, và Huỳnh Tấn Tiến. “Ứng dụng chức năng đáp ứng tần số Trong phân tích Dao động kết cấu ô Tô”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 91-97, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8165.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##