##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lưu Đức Lịch, Ngô Sĩ Đồng, Đặng Minh Hiếu, Nguyễn Văn Vũ, và Trần Công Thắng. “Mô hình động lực học Và Mô phỏng Quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực Cơ Khí Có cấp Trên ô Tô”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 75-79, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8884.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##