##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lưu Đức Lịch, Huỳnh Vinh Quang, Nguyễn Đắc Thành, Phạm Quốc Thái, và Phạm Hữu Truyền. “Điều khiển hướng chuyển động Cho Xe tự lái để tránh Va chạm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 18-22, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8890.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##