##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Cách trích dẫn
Vuong, N. H. A., và T. T. A. Thu. “Nhận thức của giáo Sinh về ứng dụng công nghệ thông Tin Trong lớp học tiếng Anh Khi thực tập giảng dạy”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 74-80, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8985.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##