##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Tran, T. H., T. N. H. Phan, N. T. N. Hoang, và T. P. T. Doan. “Identification of Potential Inhibitors of Human Aldose Reductase from Natural Compounds of Vietnamese Medicinal Plants Using in Silico Approaches”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 27-31, doi:10.31130/ud-jst.2024.038E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##