##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2024
Cách trích dẫn
Phuong, H. T. M., D. T. K. Ngan, và N. T. Binh. “A Comparative Study of Deep Learning Techniques in Software Fault Prediction”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 6B, Tháng Sáu 2024, tr 1-5, doi:10.31130/ud-jst.2024.266E.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##