##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2020
Download
Cách trích dẫn
Vu Thi Yen, Bui Van Huy, Phung Thi Van. “Thiết Kế bộ điều khiển bền vững thích Nghi Trên Cơ sở mạng Nơ rôn điều khiển Cho Robot công nghiệp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 18, số p.h 11, Tháng Mười-Một 2020, tr 21-26, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3330.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##