##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hoài Như Ý, Phan Thị Thảo Linh, Võ Đăng Hoài Linh, Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Trịnh Đăng Mậu, và Trần Nguyễn Quỳnh Anh. “Ô nhiễm Vi nhựa Trong nước mặt hồ nội thành tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 88-92, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7803.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##