##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Aug 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Sử Ngọc Diệp, Thái Thị Huyền Trâm, và Lê Văn Huy. “Hành Vi khuyến nghị sử dụng ứng dụng đặt Và Giao nhận thức ăn Trên điện thoại Di động: Tác động của yếu tố chất lượng Và yếu tố công nghệ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 8, Tháng Tám 2022, tr 33-39, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7937.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##