##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Trần Thanh Sơn, và Lê Thị Châu Duyên. “Nghiên cứu Quá trình hóa Khí trấu Trong tầng sôi Và ứng dụng Thay Thế gas/Dầu Trong các Lò đốt công nghiệp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.2, Tháng Mười 2022, tr 25-28, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7990.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##