##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Nov 30, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lê Hoàng Sơn, Phạm Thị Kim Thoa, Phan Bảo An, và Trương Nguyễn Song Hạ. “Ứng dụng công nghệ GIS/GPS Trong Quan trắc rác thải nhựa Khu vực dân Cư Ven sông Hàn, Tp. Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 11.1, Tháng Mười-Một 2022, tr 7-12, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8062.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##