##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2024
Download
Cách trích dẫn
Lê Hoàng Sơn, và Nguyễn Ngọc Phương. “Tiềm năng ứng dụng Mô hình đồ thị Có trọng số để tối ưu hóa lộ trình Thu Gom Sơ cấp chất thải rắn Sinh hoạt: Nghiên cứu tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 4, Tháng Tư 2024, tr 90-94, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8611.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##