##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Trương Nguyễn Song Hạ, Phan Bảo An, và Lê Hoàng Sơn. “Đánh Giá tiện Nghi Nhà ở Chia Lô thuộc Khu vực Trung tâm đô thị Đà Nẵng dưới góc nhìn của người dân”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 10, Tháng Mười 2023, tr 54-59, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8799.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##