##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2023
Download
Cách trích dẫn
Đặng Phước Vinh. “Nghiên cứu ứng dụng ngón gắp mềm vào hệ thống gắp thức ăn công nghiệp”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 3, Tháng Ba 2023, tr 39-44, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8261.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##