##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Trần Minh Sang, Đặng Phước Vinh, Nguyễn Hữu Khải, Lê Minh Khang, và Trần Quang Huy. “Thiết Kế Và Chế tạo máy đóng gói sản phẩm dạng nằm Ngang”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 105-10, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8313.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả