##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Download
Cách trích dẫn
Trần Minh Sang, Nguyễn Lê Minh, Trần Phước Thanh, Nguyễn Tấn Minh, Trần Văn Tiến, và Phạm Nguyễn Quốc Huy. “Điều Tra Khả năng chịu nén của một số cấu Trúc điền đầy Khi in 3D FDM dùng vật liệu nhựa PLA”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 66-71, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8923.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả