##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Vương Lê Thắng, Lê Cung, và Nguyễn Đình Sơn. “Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối Bê tông sử dụng Phế phẩm Tro Bay Và bột đá đến vận tốc Và Biên độ Xung Siêu âm”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 75-79, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8345.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##