##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Sep 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Hoàng Trọng Hiếu, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Công Hành, và Nguyễn Đình Sơn. “Nghiên cứu Cơ tính vật liệu cấu trúc lưới Cho công nghệ in 3D bằng phương pháp phần tử hữu hạn”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 9.1, Tháng Chín 2023, tr 25-31, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8713.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##