##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jan 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Công Hành, Nguyễn Châu Quý, Trương Văn Hữu Thành, Đoàn Ngọc Chí Công, Lê Viết Trung, và Vũ Thị Hạnh. “Mô phỏng Qui trình sản xuất Pin Lithium-Ion bằng phần mềm Tecnomatix Plant Simulation”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 36-41, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8734.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##