##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

May 31, 2024
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Thu Trang. “Phân tích cách chuyển dịch câu Vô nhân xưng bị động tiếng Pháp Sang tiếng Việt”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 5B, Tháng Năm 2024, tr 69-73, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9130.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả