##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2021
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Ngọc Mai Kha. “Diễn đạt ẩn dụ về cơn giận Trong tiếng Anh từ góc nhìn Tri nhận”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 10, Tháng Mười 2021, tr 32-36, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7594.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##