##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2022
Download
Cách trích dẫn
Huỳnh Ngọc Mai Kha, Nguyễn Đức Chỉnh, và Phạm Thị Tố Như. “Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học ngoại ngữ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 2, Tháng Hai 2022, tr 31-35, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7764.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##