##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Mar 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Lương Quốc Tuyển, và Hồ Quốc Trung, Lê Văn Có. “Một số tính chất bảo tồn Trên Siêu không Gian”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 3, Tháng Ba 2022, tr 68-70, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7814.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##