##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 29, 2024
Cách trích dẫn
Hoang Thi Thu, Dang Minh Nhat, và Nguyen Hoang Dung. “Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phụ Gia đến chất lượng bánh Mì Baguette Và bánh Mì Hamburger làm từ bột nhào lạnh đông”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 22, số p.h 2, Tháng Hai 2024, tr 72-76, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8989.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##