##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Oct 31, 2022
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Quân, và Trần Thị Hiền. “Thương mại điện tử B2C: Bảo mật, lòng Tin Và ý định Mua hàng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 20, số p.h 10.1, Tháng Mười 2022, tr 47-53, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8007.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##