##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Apr 30, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang, và Đỗ Phương Ý Nhi. “Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích Và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định Tham Quan địa điểm Du lịch: Vai Trò Trung Gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm Du lịch”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 4, Tháng Tư 2023, tr 1-9, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##