##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Feb 28, 2023
Download
Cách trích dẫn
Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quỳnh Hương, Trần Phương Thảo, Trịnh Ngọc Linh, và Nguyễn Quỳnh Trang. “Mô hình hóa chất lượng dịch Vụ Ki-ốt ngân hàng: Nghiên cứu thực nghiệm về các ngân hàng thương mại Trên địa bàn Hà Nội”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 21, số p.h 2, Tháng Hai 2023, tr 19-25, https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8272.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##