##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

Đã Xuất bản

Jun 30, 2021
Cách trích dẫn
Nguyen Phuc Nguyen. “Employee’ Innovativeness: A Conceptual Framework”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, vol 19, số p.h 6.1, Tháng Sáu 2021, tr 48-53, doi:10.31130/jst-ud2021-445.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##